piątek, 21 czerwca 2024

XXIX Sesja Rady Powiatu odbyła się w trybie korespondencyjnym

Udostępnij

XXIX Sesja Rady Powiatu odbyła się w trybie korespondencyjnym. Po tym jak radni powiatowi dostarczyli wypełnione karty do biura rady powiatu bełchatowskiego, prezydium policzyło głosy i w trakcie internetowej transmisji online przedstawiło wyniki poszczególnych głosowań.

Środki bezpieczeństwa zachowane w trakcie XXIX Sesji Rady Powiatu

Radni powiatowi na dostarczenie wypełnionych kart do głosowania mieli czas do wtorku, 30 marca, do godz. 10:00. Tego samego dnia odbyła się w trybie korespondencyjnym XXIX Sesja Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Malinowski i Renata Skalska z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spotkali się w sali herbowej Urzędu Miasta Bełchatowa, skąd online przeprowadzili sesję.

Najpierw policzone zostały wszystkie głosy i uznano, że w głosowaniu udział wzięło 21 radnych, co pozwoliło poddawać pod głosowanie poszczególne projekty uchwał, ponieważ wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Zabrakło radnego Włodzimierza Kuli oraz wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Rybaka.

Jako pierwszy pod głosowanie poddano projekt uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie bełchatowskim w 2021 roku. Wszyscy radni głosowali „za”, a to oznacza, że na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej zostanie przekazane 50 tysięcy złotych, a z zakresu rehabilitacji społecznej blisko 3,7 miliona złotych, z czego najwięcej, bo aż ponad 1,7 mln zł na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Kolejny punkt rozpatrzono w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bełchatów w ramach realizacji zadania „Przebudowa ulicy Kwiatowej w Bełchatowie na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja”. Z budżetu powiatu na tę inwestycję ma zostać przekazana dotacja celowa w wysokości 500 tysięcy złotych. „Za” byli wszyscy radni powiatowi. Więcej o remoncie części ulicy Kwiatowej pisaliśmy TUTAJ.

W następnym punkcie rozpatrzono projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej z siedzibą przy ulicy Czaplinieckiej 98 i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie. Tutaj także „za” głosowali wszyscy obecni radni. Szkoła Policealna ma zostać utworzona z dniem 1 września 2021 roku. Ukończenie tej szkoły pozwoli absolwentowi otrzymać wykształcenie średnie. Okres nauczania nie jest dłuższy niż 2,5 roku, a ukończenie placówki pozwala też uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe tylko w przypadku zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

Nowo powstała Szkoła Policealna, która jest pierwszą tego typu na terenie powiatu bełchatowskiego, będzie kształcić w zawodach: technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun medyczny oraz terapeuta zajęciowy.

W szóstym punkcie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta Bełchatów. Tutaj „za” głosowało 20 radnych, a „przeciw” oddał głos Krzysztof Gajda. Projekt ten zakłada przekazanie kwoty w wysokości 8 468,75 złotych w postaci sfinansowania nakładów na działce należącej do miasta. Będzie to pomoc rzeczowa w formie budowy zjazdu z parkingu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie na drogę wewnętrzną w ramach zadania „Budowa parkingu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie”.

TUTAJ można zapoznać się z całościowym porządkiem obrad, który zawiera szczegółowo opisane projekty uchwał oraz wyniki głosowań.

Podjęto też pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2032. Tutaj „za” głosowało 19 radnych, a od głosu wstrzymali się radni: Krzysztof Gajda i Jacek Zatorski. Podobnie było w przypadku głosowania w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.

W dziewiątym punkcie rozpatrzono projekt uchwały w sprawie powierzenia miastu Bełchatów zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi. Dotyczyło to remontu nawierzchni na alei ks. kard. Stefana Wyszyńskiego (na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Pułku Strzelców Poleskich). „Za” było 20 radnych, a sprzeciw zgłosił jedynie radny Gajda.

Co ciekawe na ostatniej XXXII Sesji Rady Miejskiej, o której pisaliśmy TUTAJ, radni przegłosowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia od powiatu bełchatowskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

Tym samym projekt uchwały Rady Powiatu informuje o przekazaniu bełchatowskiemu magistratowi wsparcia w wysokości 100 tysięcy złotych. Pilna naprawa jest nieunikniona po ataku zimy, ponieważ do wykonania jest frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej o grubości blisko 3 cm oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej o grubości około 4 cm. Cała inwestycja ma kosztować blisko 400 tysięcy złotych.

W ostatniej części Sesji Rady Powiatu przedstawiono też informację o stanie mienia powiatu bełchatowskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku. Okazało się, że wartość księgowa skomunalizowanego mienia powiatu lub nabytego mienia wynosi blisko 320 milionów złotych brutto.

Na zakończenie obrad przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Malinowski złożył wielkanocne życzenia.

https://youtu.be/uP45CX9VzYI

Przeczytaj także:

Ćwierć miliona sosen posadzi Kopalnia Bełchatów na polu Szczerców

Powstanie Nowoczesna Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości

Nie możesz kopiować zawartości tej strony. Wszystkie prezentowane treści podlegają ochronie prawa autorskiego, a ich właścicielem jest wydawca Wiadomosci-Lodz.pl

P