piątek, 14 czerwca 2024

Kto musi rozliczyć PIT 37 w 2022 roku?

Udostępnij

PIT 37 – najważniejsze informacje 

Warto zacząć od terminu, do którego można składać deklaracje podatkową pit 37 2022 za rok 2021. Należy to zrobić do 2 maja. Im wcześniej zostanie złożony, tym szybciej otrzyma się należny zwrot podatku. Omawiana deklaracja jest wypełniania przez ponad 80% Polaków. Do jej złożenia są zobowiązane osoby uzyskujące dochody za pośrednictwem płatników składek, do których należą: 

 • pracownicy na etacie, 
 • emeryci i renciści, 
 • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, 
 • zleceniobiorcy i osoby pracujące na kontrakcie menadżerskim, 
 • pracownicy osiągający przychody z tytułu umowy o dzieło, 
 • stypendyści, 
 • osoby uzyskujące przychody z tytułu posiadanych praw majątkowych, 
 • bezrobotni pobierający zasiłek z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

 

Należy dodać, że omawiana deklaracja nie może być wypełniania przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie powinni go składać podatnicy obniżający swoje dochody z powodu strat poniesionych w poprzednich latach. 

Jak rozliczyć PIT 37? 

W 2022 roku istnieją trzy sposoby na rozliczanie deklaracji PIT 37. Można to robić indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W tym ostatnim przypadku rozliczać może się zarówno rodzic, jak i opiekun prawny. Z tego typu sposobu rozliczania mogą skorzystać osoby takie jak: 

 • kawaler, 
 • panna, 
 • wdowa lub wdowiec, 
 • rozwodnik i rozwódka, 
 • osoba pozostająca w oficjalnej separacji, 
 • osoba pozostająca w związku małżeńskim, w przypadku kiedy partner jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. 

W 2022 roku ze wspólnego rozliczania mogą skorzystać małżonkowie, którzy zawarli ślub w poprzednim roku podatkowym. Poza tym żadne z nich nie może być przedsiębiorcą korzystającym z ryczałtu ewidencjonowanego. Wspólne rozliczanie nie jest możliwe, gdy jedno z małżonków opłacało podatek liniowy. 

Deklaracja PIT 37 – co można odliczyć? 

Istnieje szereg ulg, z jakich można skorzystać przy rozliczaniu PIT 37. Najpopularniejszą z nich jest ulga prorodzinna. Przysługuje wszystkim podatnikom sprawującym władzę rodzicielską lub pełniącym rolę opiekuna prawnego. Jej wysokość jest uzależniona od liczby dzieci i miesięcy, w których zostały spełnione warunki do jej otrzymania. Jest rozliczana przy wykorzystaniu załącznika PIT/O. Ulga rehabilitacyjna przysługuje wszystkim niepełnosprawnym oraz osobom, które je utrzymują. Do jej otrzymania wymagane jest orzeczenie lekarskie świadczące o niepełnosprawności. Inną popularną ulgą jest ta umożliwiająca odliczenie kosztów poniesionych na korzystanie z usług internetowych. Można ją stosować przez następujące po sobie lata. Inne często wykorzystywane ulgi obejmują: krwiodawców, płatników składek ZUS i osób, które otrzymały darowiznę w kwocie nieprzekraczającej 6% dochodów. 

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości

Nie możesz kopiować zawartości tej strony. Wszystkie prezentowane treści podlegają ochronie prawa autorskiego, a ich właścicielem jest wydawca Wiadomosci-Lodz.pl

O nas e skuteczni : darmowe metody zdobywania klientów. Jak wyleczyć szumy uszne – nadzieja w tlenoterapii hiperbarycznej. Ekologia w produkcji suplementów.