piątek, 14 czerwca 2024

Ile zarabia europoseł? Ponad 10 tysięcy euro, ale to nie wszystko

Udostępnij

Ile może zarobić europoseł? Kilkukrotnie więcej niż poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. To niestety jeden z powodów, dla których politycy chętnie startują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W kadencji 2024-2029 każdy z europosłów samej pensji może dostać prawie 10 tysięcy euro.

Ile zarabia europoseł?

Od 2009 roku każdy europoseł dostaje takie samo wynagrodzenie. Wcześniej te kwoty były zróżnicowane w zależności od stażu państwa członkowskiego w Unii Europejskiej. Każdy europoseł otrzymuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości ponad 10 tysięcy euro1Wynagrodzenia i świadczenia emerytalne. Dodatkowo, europosłowie mają prawo do diet, świadczeń emerytalnych z budżetu Unii Europejskiej oraz zwrotu kosztów związanych z podróżami i prowadzeniem biura poselskiego.

Przed opodatkowaniem wynagrodzenie europosła wynosi 10 075,18 euro. Po potrąceniu unijnego podatku i składki ubezpieczeniowej, kwota zmniejsza się do 7 853,89 euro. Warto zauważyć, że państwa członkowskie mogą dodatkowo obłożyć to wynagrodzenie podatkami krajowymi. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego posła ustalono na poziomie 38,5 procent wynagrodzenia zasadniczego sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Po ukończeniu 63. roku życia byli europosłowie mają prawo do emerytury. Świadczenie emerytalne wynosi 3,5 procent wynagrodzenia za każdy pełny rok wykonywania mandatu, jednak nie więcej niż 70 procent uposażenia, czyli maksymalnie europoseł może pobierać emeryturę w wysokości 5 497 euro „na rękę”, o ile emeryt był europosłem przez 20 lat (4 kadencje). Koszt świadczeń emerytalnych pokrywa budżet Unii Europejskiej.


Warto przeczytać: Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Łódzkiem [DANE OFICJALNE]


Pensja to nie wszystko. Diety i ryczałty

Podobnie jak posłowie do parlamentów krajowych, europosłowie otrzymują zwrot szeregu kosztów, które ponoszą wykonując obowiązki poselskie. Zwrot ten ma na celu pokrycie kosztów poniesionych w państwie członkowskim, w którym poseł został wybrany.

Należą do nich koszty prowadzenia biura poselskiego, rachunki telefoniczne i opłaty pocztowe oraz zakup, eksploatacja i konserwacja sprzętu komputerowego. W przypadku posłów, którzy bez należytego usprawiedliwienia nie wezmą udziału w połowie posiedzeń plenarnych w ciągu jednego roku parlamentarnego (od września do sierpnia), zwrot zostaje zmniejszony o połowę. W 2024 roku wysokość świadczenia wynosi 4 950 euro miesięcznie.

Większość posiedzeń Parlamentu Europejskiego, takich jak sesje plenarne, posiedzenia komisji lub posiedzenia grup politycznych, odbywa się w Brukseli i Strasburgu. Każdy europoseł dostaje zwrot rzeczywistych kosztów biletów na podróż do miejsca, w którym odbywają się te posiedzenia, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających.

Maksymalna wysokość zwrotu to cena biletu lotniczego klasy biznes bądź równoważnej lub cena biletu kolejowego pierwszej klasy. W przypadku podróży samochodem, posłowie otrzymują ryczałtową kwotę 0,58 euro za 1 kilometr (do najwyżej 1000 km).

Dodatkowo, posłom przysługują stałe dodatki ryczałtowe obliczane na podstawie odległości i czasu trwania podróży, które mają na celu pokrycie innych kosztów związanych z podróżą (np. opłat za autostrady, kosztów nadbagażu lub rejestracji).

Często zdarza się, że europoseł musi podróżować poza granice państwa członkowskiego, w którym został wybrany lub po swoim kraju wypełniając obowiązki, ale w celach innych niż udział w oficjalnych spotkaniach (np. aby wziąć udział w konferencji czy złożyć wizytę roboczą). Również wtedy europoseł może liczyć na zwrot kosztów podróży.

W takim przypadku – działalności poza państwem członkowskim, w którym danym poseł został wybrany – przysługuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz zwrot wydatków powiązanych w wysokości maksymalnie 4 886 euro rocznie.

W przypadku działalności na terenie państwa członkowskiego, w którym dany poseł został wybrany, zwracane są tylko koszty transportu w kwocie rocznej określonej dla poszczególnych państw.

Mniej pieniędzy za nieobecności

Parlament wypłaca dietę ryczałtową w wysokości 350 euro dziennie w celu pokrycia ogółu pozostałych kosztów ponoszonych przez posłów w okresach działalności parlamentarnej, pod warunkiem że potwierdzą oni swoją obecność, podpisując jedną z oficjalnych list obecności udostępnionych w tym celu.

Europoseł jeśli nie jest obecny na sesji ma mniejszą dietę
Envato, RossHelen

Dieta ta jest zmniejszana o połowę, jeżeli poseł nie weźmie udziału w ponad połowie głosowań imiennych w dniach głosowania na posiedzeniu plenarnym, nawet gdy jest obecny. W przypadku posiedzeń organizowanych poza Unią Europejską, dieta wynosi 175 euro (zawsze pod warunkiem podpisania listy obecności), a koszty zakwaterowania są zwracane osobno.

Pieniądze dla asystentów europosła

Posłowie do Parlamentu Europejskiego mają możliwość samodzielnego wyboru asystentów, jednak muszą przestrzegać ograniczeń budżetowych ustalonych przez Parlament Europejski. W 2024 roku maksymalna miesięczna kwota przeznaczona na ten cel wynosi 28 696 euro na każdego europosła.

Warto zauważyć, że posłowie nie otrzymują tych środków bezpośrednio. Zamiast tego, kwota ta jest wypłacana jako miesięczne wynagrodzenie dla asystentów, którzy spełniają określone warunki i mają ważną umowę o pracę. Dodatkowo, środki te są przekazywane organom pobierającym podatki od wynagrodzeń.

Każdy europoseł może sam zdecydować, jakich asystentów potrzebuje. Asystenci posłów do Parlamentu Europejskiego mają szereg obowiązków. Ich role i obowiązki różnią się w zależności od rodzaju asystenta europosła2Asystenci eurodeputowanych:

  1. asystenci akredytowani: są to osoby wybrane przez posła lub grupę posłów, zatrudnione na podstawie bezpośredniej umowy z Parlamentem Europejskim, pracują w pomieszczeniach Parlamentu w jednym z jego trzech miejsc pracy (Bruksela, Strasburg lub Luksemburg), pomagając bezpośrednio posłom w pracy, pod ich kierunkiem i z ich upoważnienia, w oparciu o wzajemne zaufanie;
  2. asystenci krajowi: są to osoby, które zawarły z posłami umowy o pracę, aby wspierać ich w państwach członkowskich, w których posłowie zostali wybrani; umowy te podlegają przepisom krajowym danego państwa członkowskiego;
  3. asystenci wiceprzewodniczących/kwestorów: są zatrudnieni w Parlamencie Europejskim na czas określony i wspierają wiceprzewodniczących lub kwestorów w realizacji powierzonych im zadań, w szczególności tych związanych z posiedzeniami prezydium, kwestorów lub ich grup roboczych, a także w wypełnianiu ich szczegółowego zakresu obowiązków3Rozporządzenie 160/2009 zmieniające warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich;
  4. usługodawcy: to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z posłem umowę o świadczenie usług, aby wspomagać go w państwie członkowskim, w którym poseł został wybrany; świadczone usługi muszą być ukierunkowane, wyszczególnione i bezpośrednio związane z wykonywaniem mandatu posła;
  5. upoważnieni płatnicy: to osoby fizyczne lub prawne należycie upoważnione w danym państwie członkowskim do zawodowego zarządzania aspektami podatkowymi i dotyczącymi zabezpieczenia społecznego, związanymi z umowami o pracę lub umowami o świadczenie usług, zawartymi przez posła;
  6. stażyści: to osoby, które zawarły z posłem umowę o staż. Staże te przyczyniają się do edukacji i europejskiego szkolenia zawodowego, a także promują lepsze zrozumienie funkcjonowania Parlamentu.

Wszyscy asystenci są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego4Przepisy dotyczące posłów. Europoseł nie może wydać z budżetu Parlamentu Europejskiego na utrzymanie wszystkich swoich asystentów więcej niż wskazane 28 696 euro miesięcznie. Dlatego rzadko, który europoseł ma więcej niż troje asystentów.

Miesięcznie europoseł zarabia ponad 10 tysięcy euro
Envato / RossHelen

Ile Unię kosztuje europoseł

Spróbujmy podsumować maksymalne wydatki na jednego europosła miesięcznie. W wyliczeniach nie uwzględniamy biletów lotniczych i kosztów podróży na terenie Unii Europejskiej.

euro
Wynagrodzenie 10 075,18
Asystenci 28 696,00
Koszty ogólne 4 950,00
Podróże poza UE 407,17
Diety – posiedzenia 2800,00
Łącznie (brutto) 46 928,35

Biorąc pod uwagę, że Polskę reprezentować w Parlamencie Europejskim w latach 2024-2029 będzie 53 europosłów, to sam koszt utrzymania tej delegacji daje kwotę bagatela ponad 12 milionów euro. Dla całego Parlamentu Europejskiego to wydatek rzędu 170 milionów euro.

Przypisy
Komentarze Facebook

Skomentuj

Wpisz komentarz!
Podaj swoje imię

REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości

Nie możesz kopiować zawartości tej strony. Wszystkie prezentowane treści podlegają ochronie prawa autorskiego, a ich właścicielem jest wydawca Wiadomosci-Lodz.pl

What do aliquam sed fringilla e skuteczni : darmowe metody zdobywania klientów.